bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

FS LUBLIN, Wersja A111H

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁĄDNIKÓW MAJĄTKU RUCHOWEGO

SPRZEDAJĄCY
1. NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, woj. Łódzkie, tel.43 822 30 04
Adres e-mail sprzedającego: sieradz.piw@wetgiv.gov.pl

2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, sala konferencyjna, godz. 10.00. dnia 08.12.2022 r.

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO: teren Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, Sieradz 98-200, dnia 01.12.2022 r. w godzinach od 10.00 do 12.00

4. RODZAJ, TYP I ILOŚĆ SPRZEDAWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO:

Nazwa sprzętu: 
FS LUBLIN A111H
Rok wpisania do ewidencji:
1994
Dane techniczne:
FS Lublin, Wersja: A111H
Rok produkcji: 1994
Przebieg: 80612
VIN:SUL11111HR0574269
Ekspertyza do wglądu na miejscu

5. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ustalonej ceny sprzedaży. 
Kwota wadium: 920 zł
Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy sprzedającego:
NBP O/ŁÓDŹ 94 1010 1371 0103 5722 3100 0000
Do dnia i godziny otwarcia oferty, wadium winno być zaksięgowane na koncie bankowym sprzedającego.

6. CENA WYWOŁAWCZA :
Nazwa sprzętu: 
FS Lublin A111H
Nr inwentarzowy: 
771/74/742
Ustalona cena wywoławcza w zł.
9200 ,-

7. WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA:
Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym (zgodnie z załączonym wzorem do niniejszego ogłoszenia).
Oferta winna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
b) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
d) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność, za skutki wynikające z rezygnacji oględzin;
e) Datę sporządzenia oferty i telefon komórkowy.

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIAŻĄCA:
Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz – w terminie do dnia 08.12.2022 r. do godziny 09:00 w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg publiczny na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego” – nie otwierać przed 08.12.2022 r. godz. 10.00 ”.
Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Oferta jest wiążąca przez okres 21 dni. W przypadku dwóch lub większej ilości ofert z taką samą najwyższą ceną oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji pomiędzy ofertami.

9. ZASTRZEGA SIĘ, ŻE ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYNRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

10. ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 16 I 19 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI SKŁĄDNIKAMI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA, INFORMMUJEMY ŻE:
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium określonego w pkt 5 niniejszego ogłoszenia;
b) Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu;
c) Wadium założone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;
d) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny;
e) Wadium nie polega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży;
f) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli;
• została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
• nie zawiera danych i dokumentów, o których jest mowa w pkt 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
• o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najniższą cenę. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało te samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji miedzy tymi oferentami.
Nabywca po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży jest zobowiązujący zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego:

NBP O/ŁÓDŹ 94 1010 1371 0103 5722 3100 0000

12. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: P. Ornafel Paulina

Do pobrania:

 

Opublikował: Leszek Przewłocki
Publikacja dnia: 21.11.2022 17:08
Dokument oglądany razy: 135
Podlega Ustawie